Hotline: 0888876444

Điều khoản sử dụng

11:47:04 27/09/2018 2391 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục
Điều khoản dịch vụ

1. Cách làm đúng đắn

Bắt đầu sử dụng dịch vụ rất nhanh chóng và thiết thực. Việc đăng ký là miễn phí và các điều khoản dịch vụ rất đơn giản:

 • Bạn không được chia sẻ ID duy nhất của mình cũng như không bán nó cho bất kỳ ai, trong bất kỳ trường hợp nào.
 • Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng việc sử dụng Anticaptcha của bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của Việt Nam.
 • Bạn đồng ý rằng đây là một hệ thống trả phí và sẽ không cố gắng lách các khoản thanh toán mà không có cách nào.
 • Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sửa đổi, sao chép hoặc tạo lại các phần của bất kỳ ứng dụng khách API nào của chúng tôi mà không có sự đồng ý rõ ràng của Anticaptcha.
 • Bạn đồng ý sử dụng riêng Dịch vụ của Anticaptcha cho các mục đích được phép và hợp pháp, phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành của Việt Nam.

Xin lưu ý rằng tài khoản của bạn có thể bị tạm ngưng hoặc chấm dứt trong trường hợp vi phạm một trong các quy tắc đơn giản trên.

2. Định nghĩa

Anticaptcha.top ("Anticaptcha” hoặc "dịch vụ”) là một dịch vụ giải CAPTCHA thủ công hoặc lập trình được cung cấp thông qua URL Anticaptcha.top ("Website”) cho phép bạn nhận dạng hình ảnh CAPTCHA. Anticaptcha được sở hữu và điều hành bởi Công ty HIG. Anticaptcha có nhân viên, nhà thầu độc lập và đại diện ("our Team"). Với tư cách là khách hàng của Dịch vụ hoặc đại diện của một tổ chức là khách hàng của Dịch vụ, bạn là "Thành viên" theo thỏa thuận này (chính là "bạn"). Các Điều khoản Sử dụng này ("Terms” cùng với Nguyên tắc API của chúng tôi) xác định các điều khoản và điều kiện mà bạn được phép sử dụng Anticaptcha và cách chúng tôi sẽ xử lý tài khoản của bạn khi bạn là Thành viên. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

3. Đủ điều kiện

Để sử dụng Anticaptcha, bạn phải:

 • đủ mười tám (18) tuổi trở lên và có thể giao kết hợp đồng;
 • hoàn tất quá trình đăng ký;
 • đồng ý với các Điều khoản;
 • và cung cấp thông tin liên hệ đúng, đầy đủ và cập nhật

Bằng cách sử dụng Anticaptcha, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu được liệt kê ở trên và bạn sẽ không sử dụng Anticaptcha theo cách vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào. Anticaptcha có thể từ chối dịch vụ, đóng tài khoản của bất kỳ người dùng nào và thay đổi các yêu cầu về tính đủ điều kiện bất kỳ lúc nào.

Nghiêm cấm sử dụng dịch vụ cho bất kỳ hành động bất hợp pháp nào bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • gửi thư rác
 • truy cập bất hợp pháp vào bất kỳ dịch vụ nào
 • brute-force của bất kỳ trang web và tài nguyên nào
 • mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào bằng thẻ tín dụng bị đánh cắp
 • mua bất kỳ mặt hàng bất hợp pháp nào

Việc vi phạm các điều khoản này sẽ dẫn đến việc từ chối dịch vụ và chấm dứt tài khoản ngay lập tức.

4. Kỳ hạn

Thời hạn bắt đầu khi bạn đăng ký Anticaptcha và tiếp tục miễn là bạn sử dụng Dịch vụ. Nhấp vào nút và nhập tên người dùng của bạn có nghĩa là bạn đã chính thức "signed” vào Điều khoản. Nếu bạn đăng ký Anticaptcha thay mặt cho một công ty hoặc tổ chức khác, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền chấp nhận các Điều khoản này thay mặt cho họ.

5. Đóng tài khoản của bạn

Bạn hoặc Anticaptcha có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì bằng cách đưa ra Thông báo cho bên kia. Chúng tôi có thể tạm ngưng Dịch vụ của chúng tôi đối với bạn bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc bồi hoàn cho bạn nếu có lý do, chẳng hạn như vi phạm các Điều khoản này. Sau khi chấm dứt, chúng tôi có thể xóa vĩnh viễn tài khoản của bạn và tất cả dữ liệu được liên kết với nó. Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình trong 12 tháng trở lên, chúng tôi có thể coi tài khoản của bạn là "inactive" và xóa vĩnh viễn tài khoản cũng như tất cả dữ liệu được liên kết với tài khoản đó.

6. Những thay đổi

Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ Điều khoản nào bằng cách đăng Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi trên Trang web của chúng tôi và / hoặc bằng cách gửi email đến địa chỉ email cuối cùng mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Trừ khi bạn chấm dứt tài khoản của mình trong vòng mười (10) ngày, Điều khoản mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức và áp dụng cho mọi hoạt động sử dụng Anticaptcha tiếp tục hoặc mới. Chúng tôi có thể thay đổi Trang web, Dịch vụ hoặc bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ bất kỳ lúc nào.

7. Tài khoản và Mật khẩu

Bạn có trách nhiệm giữ bí mật tên đăng nhập (username) và mật khẩu của mình. Bạn cũng chịu trách nhiệm về bất kỳ tài khoản nào mà bạn có quyền truy cập, cho dù bạn có cho phép sử dụng hay không. Bạn sẽ thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do mật khẩu bị đánh cắp hoặc bị tấn công. Chúng tôi không có quyền truy cập vào mật khẩu hiện tại của bạn và vì lý do bảo mật, chúng tôi chỉ có thể đặt lại mật khẩu của bạn.

8. Quy tắc chung.

Bạn hứa sẽ tuân theo các quy tắc sau:

 • Bạn sẽ không chia sẻ ID duy nhất của mình với bất kỳ ai, trong bất kỳ trường hợp nào. Điều này bao gồm việc bán tài khoản của bạn.
 • Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng việc sử dụng Anticaptcha của bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.
 • Bạn đồng ý rằng đây là hệ thống trả phí và sẽ không cố gắng lách các khoản thanh toán. Điều này bao gồm báo cáo quá nhiều CAPTCHA được giải mã chính xác là không chính xác.
 • Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sửa đổi, sao chép hoặc tạo lại các phần của bất kỳ ứng dụng khách API nào của chúng tôi mà không có sự đồng ý rõ ràng của Anticaptcha.
 • Bạn đồng ý sử dụng riêng Dịch vụ của Anticaptcha cho các mục đích được phép và hợp pháp, phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ quy tắc nào trong số này, thì chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

9. Báo cáo Lạm dụng

Nếu bạn cho rằng bất kỳ ai đang vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Nếu bạn nhận được thư rác mà bạn cho rằng đến từ người dùng Anticaptcha, chúng tôi muốn biết về điều đó. Vui lòng báo cáo nó cho nhóm lạm dụng của chúng tôi.

10. Tuân thủ pháp luật

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng việc sử dụng Anticaptcha của bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Bạn chịu trách nhiệm xác định xem Dịch vụ của chúng tôi có phù hợp để bạn sử dụng theo bất kỳ quy định nào hay không. Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại khỏi bất kỳ tổn thất nào, bao gồm cả phí luật sư, do bạn vi phạm bất kỳ phần nào trong các bảo đảm này.

11. Trách nhiệm hữu hạn

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ, bao gồm bất kỳ tải xuống nào từ Trang web. Chúng tôi và Nhóm của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trừng phạt, đặc biệt hoặc do hậu quả nào trong bất kỳ trường hợp nào, ngay cả khi chúng là do sơ suất hoặc chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Tổng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với tất cả các khiếu nại được đưa ra về Dịch vụ trong bất kỳ tháng nào sẽ không nhiều hơn số tiền bạn đã trả cho chúng tôi cho Dịch vụ vào tháng trước.

12. Không có bảo đảm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi cung cấp tài liệu trên Trang web và Dịch vụ như hiện tại. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không cung cấp bất kỳ hình thức bảo hành nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo hành về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

13. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi và Nhóm của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất nào (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào mà bạn đưa ra không được phép theo Điều khoản này do "Giới hạn trách nhiệm pháp lý" hoặc điều khoản khác. Bạn cũng đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại khỏi bất kỳ tổn thất nào (bao gồm cả phí luật sư) do tuyên bố của bên thứ ba rằng bạn hoặc ai đó sử dụng mật khẩu của bạn đã làm điều gì đó, nếu đúng, sẽ vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này.

14. Phí luật sư

Nếu chúng tôi khởi kiện bạn cho rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản này và chúng tôi thắng kiện, chúng tôi có quyền thu hồi phí luật sư hợp lý và bất kỳ thiệt hại hoặc khoản cứu trợ nào khác mà chúng tôi có thể nhận được.

15. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Chúng tôi và Nhóm của chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ nhà quảng cáo, trang web được liên kết hoặc các Thành viên khác.

16. Nhiệm vụ

Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình theo thỏa thuận này cho bất kỳ ai khác. Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác theo quyết định của chúng tôi.

17. Trường hợp bất khả kháng

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong việc thực hiện bất kỳ phần nào của Dịch vụ, từ bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, thay đổi luật pháp hoặc quy định, cấm vận, chiến tranh, hành động khủng bố, bạo loạn, hỏa hoạn, động đất, tai nạn hạt nhân, ngày tận thế thây ma, lũ lụt, đình công, mất điện, hoạt động núi lửa, nghiêm trọng bất thường điều kiện thời tiết và hành động của tin tặc hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet bên thứ ba.

18. Tính hiệu lực từng phần

Nếu hóa ra một phần của Thỏa thuận này không thể thực thi, thì phần đó sẽ bị xóa hoặc chỉnh sửa nếu cần và phần còn lại của Điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực.

19. Sửa đổi và Miễn trừ

Các sửa đổi hoặc thay đổi đối với các Điều khoản này sẽ không có hiệu lực cho đến khi chúng tôi đăng các Điều khoản đã sửa đổi trên Trang web.

20. Các bước khác

Bạn sẽ cung cấp tất cả các tài liệu và thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian tìm hiểu về các chính sách của Anticaptcha.

Các quy định & chính sách khác:

0888876444
messenger icon zalo icon telegram icon